Partnerzy firmy geologicznej GEOTECH

Przez wiele lat działalności nasza firma geologiczna współpracowała z wieloma przedsiębiorstwami oraz klientami indywidualnymi.

Naszymi partnerami są:

Instytucje i jednostki budżetowe:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O / Kraków
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O / Rzeszów
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Południowy w Krakowie
 • Urzędy Miast i Gmin Kraków, Zakopanego, Myślenic, Pcimia i wielu innych
 • Pracownie Architektoniczno – Projektowe
 • Firmy budowlano – wykonawcze
 • Klienci indywidualni
W okresie prowadzonej działalności naszej Firmy wykonaliśmy kilkaset małych, średnich i dużych opracowań geologicznych projektowania
i realizacji obiektów infrastruktury liniowej (drogi, szlaki kolejowe), obiektów inżynierskich i obiektów kubaturowych.

Kilka przykładów realizacji:

Infrastruktura drogowa:

 • Obwodnica Starego i Nowego Sącza lewym brzegiem Dunajca
 • Studium geologiczno – inżynierskie przebiegu drogi ekspresowej S – 19 na odcinku granica województwa lubelskiego – Sokołów Małopolski – Stobierno
 • Koncepcja programowa budowy odcinka drogi krajowej nr 47 w Zakopanem
 • Budowa północnego obejścia Krakowa w ciągu drogi krajowej nr 94, na odcinku Węzeł Radzikowskiego – Węzeł Modlnica
 • Koncepcja budowy Trasy Łagiewnickiej w Krakowie
 • Projekt budowlany dla budowy wschodniej obwodnicy Wojnicza, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975

Infrastruktura kolejowa:

 • Dokumentacje geotechniczne i geologiczno – inżynierskie
  • linia kolejowa nr 8 Kraków – Warszawa, odbudowa skarp nasypów kolejowych i podtorza
  • linia kolejowa nr 91 Szarów, Rzezawa – Jodłówka, Sterkowiec
  • linia nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże
 • Przebudowa obiektów inżynieryjnych, podtorza i zabezpieczenie osuwisk
  • linia kolejowa nr 71 Ocice – Rzeszów
  • nadzór geologiczny i geotechniczny, wykonywanie badań odbiorowych gruntów, analizy geochemiczne i petrograficzne dla zadania modernizacja linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów, etap II
 • Modernizacja i przebudowa
  • Dworzec Kolejowy w Lublinie
  • Stacja Kolejowa Kolbuszowa
  • linia kolejowa nr E – 65, szlak Gołotczyzna – Ciechanów
  • linia kolejowa nr 4, E – 65, Olszamowice – Włoszczowa Pn.
  • linia kolejowa nr 1, układ torowy St. Kolejowej Koluszki

Obiekty inżynierskie:

 • Budowa mostu nad potokiem Bysinka, w ciągu drogi krajowej nr 7, w Myślenicach
 • Budowa mostu na potoku Lepietnica w miejscowości Klikuszowa, w/c DK 47
 • Badania geologiczne i hydrogeologiczne dla projektu budowy mostu granicznego przez rzekę Poprad – Piwniczna i Mniszek n / Popradem
 • Badania geologiczne dla projektu budowy mostu na Wiśle
  • w ciągu drogi Koszyce – Szczurowa wraz z drogami dojazdowymi
  • w Krakowie, w ciągu ulic Klasztorna – Półłanki
 • Projekt budowlany mostu drogowego przez rzekę Rabę, w Rabie Wyżnej
 • Dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla projektów budowlanych budowy
  • 7 mostów w ciągu drogi krajowej nr 75, odcinek Nowy Sącz – Krynica
  • 3 mostów w ciągu drogi krajowej nr 79, odcinek Zabierzów – Młoszowa
  • 3 mostów w ciągu drogi krajowej nr 52, odcinek Andrychów – Głogoczów
  • 1 mostu w ciągu drogi krajowej nr 47, miejscowość Biały Dunajec

Obiekty kubaturowe:

 • Dokumentacja geologiczna dla projektu budowy i przebudowy infrastruktury – budowa Centrum Kongresowego w Krakowie
 • Zabudowa mieszkaniowa – osiedla O
 • Rozpoznanie osuwisk i dokumentacje geologiczno – inżynierskie
  • droga krajowa nr 49, m. Jurgów
  • droga krajowa nr 7, odcinek Zabornia – Jabłonka